Een overeenkomst sluiten gaat vaak van een leien dakje, echter gaat het niet altijd zonder slag of stoot. In deze blog bespreken we veel voorkomende geschillen die ontstaan bij het aangaan van een overeenkomst.

Misverstanden over de voorwaarden  

Een van de meest voorkomende geschillen bij overeenkomsten ontstaat als gevolg van misverstanden over de voorwaarden. Soms zijn de clausules in een overeenkomst niet duidelijk genoeg geformuleerd, waardoor interpretatieverschillen ontstaan tussen de betrokken partijen. Het komt ook vaker voor dat mensen het juridische jargon niet begrijpen en dit voor verwarring zorgt. Dit kan leiden tot onenigheid over de verplichtingen en rechten van elke partij, wat vaak resulteert in juridische geschillen.

Niet-nakoming van verplichtingen  

Een ander veelvoorkomend geschil ontstaat wanneer een van de partijen de overeenkomst niet nakomt. Dit kan variëren van het niet op tijd leveren van goederen of diensten tot het niet voldoen aan specifieke kwaliteitsnormen. Bijvoorbeeld dat een product beschadigd en/of te laat aankomt. Dat soort niet-nakomingsgeschillen kunnen leiden tot financiële verliezen voor de andere partij, waardoor juridische stappen vaak onvermijdelijk worden en je met zijn allen naar de rechtbank kan gaan.

Geschillen over betalingen  

Geschillen over betalingen zijn ook wijdverspreid in de wereld van overeenkomsten. Het kan gaan om onenigheid over de prijs, de betalingsvoorwaarden of zelfs het niet ontvangen van betalingen volgens de overeengekomen termijnen. Deze geschillen hebben niet alleen invloed op de financiële stabiliteit van de betrokken partijen, maar kunnen ook leiden tot verstoorde zakelijke relaties. Want zeg nou zelf, als je op geld wacht is dat niet bevorderlijk voor je irritatieniveau! 

Veranderingen in de omstandigheden  

Soms veranderen de omstandigheden na het sluiten van een overeenkomst, waardoor een van de partijen niet in staat is om aan de oorspronkelijke voorwaarden te voldoen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij economische crises, natuurrampen of veranderingen in wet- en regelgeving. Geschillen ontstaan dan als gevolg van de vraag of de verandering als een geldige reden voor contractbeëindiging kan worden beschouwd.

Onvoorziene omstandigheden en geschillenbeslechting  

Onvoorziene omstandigheden kunnen ook leiden tot geschillen bij overeenkomsten. Dit kunnen situaties zijn waarin de partijen niet hebben voorzien bij het sluiten van de overeenkomst, zoals pandemieën als Corona. In dergelijke gevallen is het belangrijk om te kijken naar geschillenbeslechtingsclausules in de overeenkomst, zoals mediation of arbitrage, om conflicten op een efficiënte en juridisch bindende manier op te lossen.

Conclusie 

Deze veelvoorkomende geschillen bij overeenkomsten benadrukken het belang van heldere, gedetailleerde en juridisch waterdichte contracten. Het zorgvuldig formuleren van overeenkomsten, duidelijkheid in voorwaarden en een goed begrip van geschillenbeslechtingsmechanismen zijn cruciaal om deze geschillen te voorkomen of op te lossen, en om zakelijke relaties op een stabiele en productieve koers te houden.

Wil je nog meer weten over overeenkomsten? Hou dan onze contractenrecht pagina in de gaten, we posten met regelmaat nieuwe blogs!